Mjere zaštite od požara u graditeljstvu

Mjere zaštite od požara u graditeljstvu

Obuhvaćaju sve postupke, radnje i ostale mjere koje je potrebno poduzeti na gradilištu tijekom građenja s ciljem minimiziranja rizika od požara i omogućavanja učinkovite intervencije vatrogasaca.


One se provode stalno, dok god gradilište postoji.

Opasnosti na gradilištu postoje zbog korištenja različitih sredstava i materijala tokom građenja. Mjesta s najvećim rizikom za nastanak i širenje požara su:

 • mjesta držanja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari
 • skladišta plinskih boca
 • prostor za uporabu razrjeđivača, otapala, sredstava za čišćenje
 • deponij građevinskog otpada
 • ambalažni materijali
 • uređaji, oprema i instalacije poput peći za grijanje, plinskih i električnih uređaja, privremene električne instalacije i slično
 • korištenje otvorenog plamena ili žara za npr. vrenje ljepenke, paljenje cigarete i slično
 • korištenje iskrećeg aparata
 • spaljivanje materijala, rušenja, demontaže
 • puštanje u rad plinskih i električnih instalacija

Kako bi se spriječilo širenje požara i njegovo učinkovito gašenje Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) propisane su mjere koje treba poduzeti:

 • mjere praćenja i kotrole ulazaka i izlazaka s gradilišta ? ograđivanje, zaštitarske službe,...
 • mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba
 • mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje se ne koriste u gradnji, npr. pirotehnička sredstva
 • mjere zabrane opasnih radnji (npr pušenje)
 • mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara,
 • osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,
 • odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,
 • odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo),
 • mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje ? elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično),
 • mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i drugo),
 • mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),
 • mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,
 • mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično),
 • odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,
 • mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,
 • mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,
 • način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično).

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu, odnosno osmišljene su tako da se prilagođavaju različitim opasnostima i rizicima nastanka požara koji se javljaju u određenim fazama gradnje.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je izvođač radova. Ako kod gradnje sudjeluje više izvođača odgovorna osoba je u tom slučaju glavni izvođač radova.

Posebni slučaj vrijedi za gradilišta kod kojih je opasnost od požara povećana. To su gradilišta na kojima se koriste tehnologije visokog požarnog rizika ili su otežani uvjeti gašenja. Na njima je potrebno provesti dodatne mjere zaštite od požara sukladno izrađenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog rizika.Vatrogasni aparati

Vatrogasne aparate ćete danas naći u svakom uredu, postrojenju, skladištu, u nečijim automobilima, na stubištima stambenih zgrada te u ponekom kućanstvu.

Pročitajte više

Zaštita od požara u skladištima

Ovo područje pokriveno je Pravilnikom o zaštiti od požara u skladištima. Pravilnikom je definirana podijela skladišta prema veličini i robi koja se skladišti.

Pročitajte više

Požarna preventiva

Požarna preventiva obuhvaća sve mjere koje na bilo kakav način doprinose smanjenju rizika nastanka požara, poput obrazovanja stanovništva kako se ponašati i paziti da ne dođe do požara.

Pročitajte više

Zaštita od požara u ugostiteljskim objektima

Zaštitu od požara ugostiteljskih objekata propisuje Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

Pročitajte višePogledajte starije objave